obchod@kuptotu.cz +420 734 578 131

Můj košík

prázdný

INDESIT 2 ROKY ZÁRUKY NAVÍC


Filozofie společnosti Indesit je charakterizována tvorbou spolehlivých, účinných a inovativních výrobků. Máme ve zvyku přinášet nová řešení, která usnadňují a zpříjemňují bežný život. Abychom zvýšili důvěru svých stávajících i budoucích zákazníků v naši značku, zavedli jsme od 1. března 2008 až do odvolání novou exkluzivní službu. Indesit Company Česká s.r.o. poskytuje zákonnou dvouletou záruku na všechny výrobky Indesit a dále nabízí možnost zakoupení dalších 2 let záruky (dále jen jako „záruka navíc“), protože usilujeme o spolehlivé a bezpečné životní prostředí. Díky této nabídce je možno dosáhnout splnění tohoto přání za polovinu průměrného poplatku za opravy.

Proto nabízíme 2 roky záruky navíc zákazníkům, kteří věnují zvláštní pozornost dlouhodobému používání výrobku za těchto podmínek:

PODMÍNKY ZÁRUKY NAVÍC

Záruka navíc se týká bezplatné opravy jakékoli závady, která se vyskytne během obvyklého používání v domácnosti, s výjimkou závad způsobených mechanickým poškozením nebo bežným opotřebením. Dále záruka navíc neopravňuje zákazníka k náhradě nákladů vzniklých v souvislosti s předčasnou poruchou výrobku, zejména k náhradě škody. Záruční lhůta u záruky navíc je prodloužena o délku doby opravy, kdy zákazník nemůže výrobek bežně využívat.

Poplatek za tuto službu činí 850 Kč za celou záruční lhůtu záruky navíc 2 let. Tuto záruku navíc lze uplatnit pouze s potvrzeným záručním listem, účetním dokladem za výrobek a dokladem o platbě za záruku navíc.

Záruka navíc platí pouze na území České republiky na výrobky Indesit.

Zákazník se může rozhodnout, zda chce využít záruku navíc, do 1 měsíce od data zakoupení. Bohužel nemužeme uznat žádosti doručené po uplynutí 1 měsíce. Uhrazením složenky (s uvedením jména, adresy, telefonního čísla, data zakoupení, kódu výrobku) nabývá zákazník právo na potvrzení doplňkové dvouleté záruky navíc a vyjádří úmysl získat záruku navíc. Aby tuto záruku navíc získal, musí souhlasit s tím, aby společnost Indesit Company Česká s.r.o. uložila jeho osobní data do své databáze. Zaslání osobních dat a údajů souvisejících se spotřebičem do společnosti Indesit Company Česká s.r.o. bude považováno za smlouvu mezi stranami. Údaje o spotřebici jsou uvedeny na čárovém kódu připevněném ke spotřebiči a/nebo v dokumentaci ke spotřebiči.

Příklad:


             - NÁZEV VÝROBKU NAHOŘE
                              

             - KÓD VÝROBKU DOLE


Uschovejte si prosím potvrzení o odeslání. Úhradu lze provést pouze přiloženou složenkou. Jako variabilní symbol použijte výrobní číslo výrobku (S/N) ze štítku např.: 712132078. Jako specif. symbol uveďte prosím datum prodeje např. 2. ledna. 2008: 20080102. V případě neuvedení těchto symbolů může dojít k neuznání záruky navíc. V případě jakýchkoli problémů s potvrzením doplňkové 2-letézáruky navíc zavolejte asistenční linku: (pouze z České republiky: tel. 810 800 023) za cenu místního telefonního hovoru. V případě výměny výrobku během záruční lhůty zákonné záruky nebo během doplňkové záruční lhůty záruky navíc začne tato doplňková záruční lhůta po skončení zákonné záruční lhůty zakoupeného spotřebiče. Údaje související s výměnou spotřebiče je třeba uvést na záruční list.

Trvání záruky navíc činí 2 roky. Záruka navíc souvisí s uvedeným výrobkem.V souladu s tímto ustanovením kdokoli, kdo předloží výrobek a příslušné potvrzení o odeslání, má právo na bezplatnou opravu výrobku.

Tato smlouva (záruka navíc) není totéž jako záruka požadovaná zákonem. Proto spotřebitel není oprávněn během této záruční lhůtyzáruky navíc (+2 roky) získat slevu z ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy a získat plnou náhradu. Indesit Company Česká s.r.o. není povinna poskytnout odškodnění za jakoukoli událost, související s poruchou tohoto spotřebice během tohoto období.

Záruka navíc je doplňkovou službou Indesit Company Česká s.r.o. a opravňuje pouze k bezplatné opravě, náhradním dílům a pokud je to nezbytné i k dopravě do servisu a zpět.

Indesit Company Česká s.r.o. je oprávněna zajistit případnou výměnu spotřebiče ve své vlastní kompetenci.
Indesit Company Česká s.r.o. je povinna zacházet s osobními daty v souladu s aktuálně platnými předpisy a používat je pouze k uvedenému účelu.

Spotřebitel přijde o veškerá práva na prodlouženou záruku navíc, pokud servisní technik zjistí některou z výše uvedených věcí:

 • Výrobky společnosti Indesit Company Česká s.r.o. byly nainstalovány a jsou používány za okolností, které se liší od těch, které jsou popsány v příručce pro uživatele, nebo instalace (u plynových výrobků) nesplňuje národní normy.
 • Provozní podmínky se liší od níže uvedených:V případě použití s neodpovídajícím zatížením může být způsobeno poškození výrobku.

  • výrobek byl nainstalován do jiného teplotního rozsahu než +16° C až +32° C.
  • tlak plynu je jiný než 25 mbar v případě zemního plynu typu „H“ a typu „S“ (musíte prověrit, jaký je tlak plynu ve vaší domácnosti), respektive 30 mbar u propan-butanu GPL. V případě rozdílu musí být nainstalována redukce tlaku a potřebný přívod vzduchu musí být nainstalován v souladu s národními normami.
  • tlak vody a napětí elektrické sítě se liší od národních norem.
    
 • Nevhodné skladování, přírodní katastrofa a rez v důsledku prostředí s vysokou vlhkostí.
 • Nepovolené nebo nekompetentní zásahy prováděné jinými techniky než autorizovanými servisními techniky společnosti Indesit Company Česká s.r.o. během období zákonné nebo prodloužené záruky navíc.
 • V případech, kdy je porucha způsobena cizím předmětem (předměty), které se dostaly do stroje, ať úmyslně či neúmyslně. Tyto předměty mohou způsobit vážné poškození částí spotřebiče.
 • Nekompetentní připojení a instalace přívodu vody, plynu a elektřiny.
 • Použití neidentifikovaného čistícího prostředku, který může způsobit korozi.
 • Ve všech případech, kdy spotřebič není používán v souladu s řádným používáním popsaným v příručce pro uživatele. A také v případě, že byl používán pro průmyslové/profesionální účely a nebo byl použit jinde než v domácnosti.
 • V případě soudního sporu musí společnost Indesit Company Česká s.r.o. doložit, že spotřebitel nepoužívá spotřebič řádným způsobem, nebo že se jedná o některou z výše uvedených situací.

www.indesit.cz                    tel.: 810 800 023