obchod@kuptotu.cz +420 734 578 131

Můj košík

prázdný

Specifikace služby Možnost vrátit nevhodný dárek do 31.1.2017

1. Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Možnost vrátit zboží do 31.1.2016“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost EMFI s.r.o., IČ 28650123, DIČ CZ28650123, se sídlem Šeříková 713/12, 700 30 Ostrava - Výškovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 36908 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)  a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.
Smlouva o poskytování služby je uzavřena tehdy, když objednatel spolu s vybraným výrobkům, nabízeným poskytovatelem na jím provozovaných e-shopech, potvrdí v tzv. košíku i službu a poskytovatel mu vystaví fakturu.

2. Popis služby

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 31.1.2017, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže

3. Podmínky využití služby

Poskytovatel je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout objednateli možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

 • Objednatel objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při koupi výrobku, jehož se služba týká.

 • Objednatel uhradí službu řádně a včas.

 • Objednatel neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby.

 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat.

 • Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu.

 • Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže).

 • Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, bude mu vrácena cena výrobku v plné výši včetně DPH zpět na bankovní účet. V případě, že objednatel uplatní službu a požádá o vrácení výrobku ve stavu špatné nebo znehodnocené, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.

Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

Dobré

 • Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.)

 • Výrobek nenese známky užívání

 • Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.

 • Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

 • Výrobek musí být plně funkční

Špatné

 • Výrobek nese známky užívání

 • Výrobek je nekompletní

 • Výrobek je nadměrně opotřebován má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu

 • Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.

Znehodnocené

 • Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu

 • Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat

4. Vrácení ceny výrobku

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů po převzetí vráceného zboží a splnění podmínek služby objednateli vrá kupní cenu výrobku zpět na bankovní účet.

5. Závěrečné ustanovení nespěchá

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 1. 11. 2015, přičemž specifikace této služby je k dispozici jak v sídle společnosti poskytovatele, tak na webových stránkách jím provozovaných e-shopů.