VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost: EMFI Group s.r.o.
IČ:28650123, DIČ: CZ28650123
se sídlem: Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 36908

e-mail: obchod@kuptotu.cz
telefon: +420 734 578 131

Bankovní účet pro platby z České republiky: 43-8810040297/0100

Bankovní účet pro platby ze Slovenska: 6628989026/1111
IBAN: SK06 1111 0000 0066 2898 9026
SWIFT: UNCRSKBX

 


vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop: www.kuptotu.cz

I.

Úvodní ustanovení


Společnost EMFI Group s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.kuptotu.cz (dále jen „E-shop“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními ObčZ směřujícími k ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že je v textu těchto VOP kupující označen jako spotřebitel, má se za to, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

 

II.
Definice některých pojmů


Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná


III.
Uzavření kupní smlouvy

 1. Vystavení zboží na E-shopu není nabídkou; jedná se o pouze výzvu k podání nabídek - objednávek. Fotografie zboží na E-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba zboží se s nimi nemusí zcela shodovat. Objednávku kupující zasílá prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na E-shopu – Můj Košík. Bezodkladně po doručení této objednávky prodávajícímu bude zákazník informován e-mailem o tom, že objednávka byla doručena, s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale je pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána do skladu k přípravě zboží, zabalení a expedici. Kupní smlouva je uzavřena písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a to před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit.

 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám.

 3. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.

 4. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu.

 5. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 6. Tyto VOP jsou zobrazeny v textové podobě na webových stránkách E-shopu a je tak kupujícímu umožněno, aby se s nimi seznámil, případně je archivoval.

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV.

Kupní cena

 1. Kupní ceny uvedené na E-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH, PHE, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.

 2. Pokud jsou na E-shopu uvedeny akční ceny, platí tyto do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

 3. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy; to neplatí v případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny dobírku. V případě, že v této lhůtě nebude kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího, uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší.

 4. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího.

 5. Prodávající akceptuje následující formy plateb:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku)

 • platba kartou při osobním odběru

 • platba předem převodem na bankovní účet prodávajícího

 • online platba GoPay

 • prodej na splátky Cetelem nebo Cofidis

Volba mezi způsoby platby je na kupujícím. V případě platby převodem z České republiky je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo objednávky. V případě platby převodem ze Slovenska je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo objednávky

 1. Při platbě dobírkou je účtován poplatek za dobírku 36,- Kč v případě zaslání v rámci území České republiky a v případě zaslání na Slovensko poplatek za dobírku ve výši 1,50 EUR. Výše poplatku za dobírku je v těchto VOP uváděna orientačně. Poplatek je kupujícímu vyčíslen zvlášť před dokončením objednávky.

 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 


V.

Ochrana osobních údajů

 1. K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:
  V případě fyzické osoby:

Jméno a příjmení
Dodací adresa
Email
Telefonní číslo

V případě právnické osoby:

Firma (název společnosti)
sídlo
telefonické, případně faxové spojení

DIČ


Poskytnutí výše uvedených údajů je podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy. Změna uchovávaných osobních údajů kupujícího je možná po přihlášení kupujícího do jeho klientského účtu nebo na základě e-mailové, telefonické či písemné žádosti kupujícího.

 1. Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky. V případě kupujících – fyzických osob se prodávající zavazuje nakládat s osobními údaji zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících zejména za účelem splnění kupní smlouvy.

 2. Zasláním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, mimo jiné předání osobních údajů příslušnému dopravci, a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně zavázána. Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po odeslání objednávky.

 3. Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.

 

VI.
Odstoupení od smlouvy dle § 1829 ObčZ

 

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se užije výlučně v případě spotřebitelských smluv.

 2. Při výběru zboží je kupující povinen zvážit druh, velikost a účel zboží, které kupuje.V případě, že je kupující spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě prodávajícímu odeslat. Odstoupení od smlouvy je možné prodávajícímu zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy je možné provést prostřednictvím vzorového formuláře, jež tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, který je nezbytné zaslat prodávajícímu.

 3. V případě, že kupující využije své právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu veškeré peněžní prostředky. Prodávající nevrací kupujícímu náklady na dodání zboží přesahující náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující je povinen nést přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady na vrácení zboží jsou odhadovány v částce 1 000,-. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy zvolit tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození. Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato.

 5. Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal včetně dokladů, které mu byly prodávajícím předány a originálního obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě poškození originálního obalu je kupující zejména povinen uhradit prodávajícímu rozdíl mezi cenou, za kterou bylo zboží prodáno tomuto kupujícímu a cenou, za níž bude prodávající nucen zboží nabízet k prodeji v důsledku poškození originálního obalu, náklady na odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu, náklady na odbornou výměnu poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží nebo odborné nové zabalení zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího z titulu práva na vrácení kupní ceny zboží.

 6. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 ObčZ, tj.:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy Prodejcem

Pokud je cena zboží výrazně mimo jakékoliv obvyklé limity ceny pro výrobek, k němuž se vztahuje, může se ze strany prodávajícího jednat o neúmyslnou chybu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodejce, je Prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodejce v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 1. cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu); 
 2. u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo VOP;

c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

VIII.

Dodací podmínky

 

 1. Osobní odběr

Osobní odběr je možný v místech nabízených prodávajícím. Místo odběru je možné zvolit v rámci objednávky. Zboží může převzít pouze kupující. Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost. 

 1. Zaslání

 • Doba dodání je na E-shopu uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání zboží dopravci, případně předpokládaný termín, kdy bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud prodávající nebude schopen dodržet předpokládaný termín, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou. V případě, že kupující nebude souhlasit s termínem odlišným od termínu původně předpokládaného, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 14ti dnů ode dne, kdy byl o změně termínu dodání vyrozuměn.

 • Prodávající není povinen odeslat zboží do doby, než bude uhrazena kupní cena; to neplatí v případě platby dobírkou.

 • Zásilka je běžně doručována v pracovních dnech v rozmezí 8,00 - 18,00 hod. (podrobněji uvedeno u konkrétního zboží). Kupující je v den doručení zásilky telefonicky avizován ze strany dopravce o přibližném čase doručení. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře, pokud nebude dohodnuto jinak (osobní odběr, výnos do patra apod.).

 • Zásilka se zbožím neobsahuje fakturu (daňový doklad) - jako doklad o převzetí zásilky a úhradě dobírky slouží potvrzený přepravní list dopravce. Prodávající vystaví fakturu a odešle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího do 3 dnů od doručení zboží, k čemuž mu kupující uděluje souhlas.

 • Kupující je povinen zboží před převzetím od dopravce zkontrolovat, a to zejména ve vztahu k tomu, zda nebylo zboží při přepravě poškozeno. V případě poškození zboží při přepravě nesmí být zboží převzato a kupující je povinen prodávajícího o poškození zboží při přepravě bez zbytečného odkladu informovat. V případě nesplnění této povinnosti nebude brán na pozdější reklamace zřetel.

 • Zboží může být doručeno do České republiky nebo na Slovensko.

 • DOPRAVA Česká republika

Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společností:


Toptrans EU. Nabízené typy doručování v České Republice společnosti Toptrans EU:

STANDARD

Zásilka je běžně doručována v pracovních dnech v rozmezí 8,00 - 18,00 hod.. Kupující je v den doručení zásilky telefonicky avizován ze strany Dopravce o přibližném čase doručení. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře, pokud nebude dohodnuto jinak (osobní odběr, výnos do patra apod.).

TOP PRIVAT (večerní doručení):

Příjemce může využít kromě standardního doručení také večerní doručení (TOP PRIVAT) mezi 16,00 - 20,00 hodin.

TOP COMFORT (komfortní doručení):

Tento nový produkt umožňuje výnos zásilky do patra a je určen pro zásilky s maximální hmotností 80 kg. Podmínkou doručení zásilky do patra je přítomnost a aktivní asistence adresáta. Služba TOP COMFORT je zpoplatněna částkou 509 Kč (včetně DPH).

 

PPL

PPL Parcel / Paleta

 Standardní čas doručování je v rozmezí 8 - 16 hod. do druhého pracovního dne ode dne převzetí zásilky na celém území České republiky.


Výnos do patra

Výnos do patra s asistencí (maximální hmotnost zásilky 80 kg, příjemce poskytne přiměřenou pomoc při výnosu).

 

 

Dále je možné využít služeb České pošty, s.p.:

Balík do ruky: Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky.

Balík na poštu: Adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den. Avizování je nedílnou součástí služby.

Komplexní doručení: Česká pošta nabízí pro smluvní partnery nadstandardní službu Komplexní doručení. Ta, mimo možnosti objednání dodávky zboží až do bytu nebo do kanceláře, umožní i jeho kontrolu. Zásilku na místo nejen dovezeme, ale i rozbalíme, vizuálně zkontrolujeme, zda není poškozena, a obal na přání odvezeme.

 

ODVOZ STARÉHO SPOTŘEBIČE: 

- odvoz starého spotřebiče za zprostředkováván společnostmi PPL, Toptrans EU nebo spol. REMA Systém, a.s.. 

PPL - Odvoz starého spotřebiče EXPRESS (+369,00 Kč ), starý spotřebič je nutné připravit pro odvoz, tak, aby s ním byla možná přiměřená manipulace a k prvním uzamykatelným dveřím.

Toptrans EU - Odvoz starého spotřebiče EXPRESS (+0,00 Kč), starý spotřebič je nutné připravit pro odvoz, tak, aby s ním byla možná přiměřená manipulace a k prvním uzamykatelným dveřím.

REMA Systém, a.s. - Odvoz starého spotřebiče ZDARMA,  službu si zákazník musí objednat sám na stránkách Objednávka balíkové přepravy. Odvoz starého spotřeiče pak zajistí zdarma spol. REMA Systém, a.s.

 

 • Doprava Slovensko:

Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společností IN TIME

InTime: 

IN TIME rozváží zboží ve všední dny od 8.00 do 20.00. V den expedice balíčku obdržíte sms zprávu a email s číslem zásilky. Zboží je doručováno následující pracovní den, kdy ráno obdržíte sms avízo s předpokladaným čásem doručení a telefonickým kontaktem přímo na doručujícího kurýra, se kterým můžete dohodnout další detaily doručení. Pokud Vás řidič nezastihne při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí Vám zásilku následující pracovní den, nebo dle domluvy. V den dalšího doručování opět obdržíte sms avízo s časem doručení a kontaktem na řidiče - kurýra.

 

IX.

Reklamace

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí výlučně v případě spotřebitelských smluv.

 2. Prodávající upozorňuje, že kupující je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.

 3. Práva z vadného plnění nelze uplatnit zcela nebo zčásti zejména v případech: mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem, zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 4. V případě zjištění vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 5. Kupující je povinen předat reklamované zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. V případě odesílání zboží je kupující povinen zboží zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.

 6. Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu ObčZ je doklad o zakoupení (paragon, faktura). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 7. Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit přímo u prodávajícího nebo v autorizovaném servisu. Nejrychlejší vyřízení reklamace dosáhne kupující reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu, který může vyhledat na www.najdiservis.cz. Seznam autorizovaných servisů je dostupný zpravidla také v návodu ke zboží nebo v případě jeho poskytnutí, v záručním listě. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení dokladu o zakoupení nebo v případě poskytnutí záruky i vyplněného záručního listu, který musí obsahovat druh zboží, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího.

 8. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 9. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnost smluvních stran se řídí ohledně práv z vadného plnění příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. .

 1. Má-li věc vady vyjmenované výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 1. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

 4. vyplývá-li to z povahy věci.

X. 

Prodloužená záruka a Cashback výrobce

Každý výrobce má různé podmínky prodloužené záruky a Cashbacku, proto doporučujeme si je vždy pečlivě
prostudovat, aby jste předešli případným nedorozuměním.

- Prodloužená záruka a Cashback se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba
podnikající.
- Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací
této služby zákazníkem na webových stránkách samotného výrobce.

Aktivaci služby Prodloužená záruka a Cashback provede zákazník na webových stránkách výrobce tím, že
pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do
databáze společnosti a zákazníkovi se odešlou na zadaný email jako potvrzení prodloužené
záruky a Cashbacku. Předložení tohoto potvrzení spolu s prodejním dokladem jsou
podmínkou při uplatnění a řešení reklamace Prodloužená záruka, případně vyplacní Cashbacku.
Aktivace služby musí být provedena na webových stránkách výrobce nejpozději v termínu daném
výrobcem od zakoupení výrobku. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

XI.

Zpětný odběr elektrospotřebičů a recyklace

 1. Elektrozařízení nesmí být umístěno do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení, jejichž seznam, který je neustále aktualizován. Elektrozařízení uvedená na trh po 13. 8. 2005 jsou pro účel zdůraznění této povinnosti označovány symbolem přeškrtnuté popelnice. Toto označení může být umístěno také na obalu, návodu k použití nebo na záručním listu elektrozařízení.Zpětný odběr je bezplatný

 2. Místa zpětného odběru je možné nalézt zde: http://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html

 3. Správné nakládání se starými elektrospotřebiči je důležité z následujících důvodů. Elektrospotřebiče umístěné do komunálního odpadu (do popelnice), nelze již vytřídit a skončí na skládce, náklady pak budou hrazeny z obecního rozpočtu. Elektrospotřebiče mohou obsahovat nebezpečné látky, které mají vliv jak na životní prostředí, tak na zdraví lidí (jedná se například o freony, kadmium, olovo atd.). Elektrospotřebiče obsahují materiály, které lze recyklací znovu získat a využít, (u některých spotřebičů je materiálová výtěžnost až 90%), tím se šetří i přírodní zdroje.

 

Poplatek

Domácí spotřebiče

194 Kč

Chlazení (velké chladicí zařízení, chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchovávání a skladování potravin)

69 Kč

Velké domácí spotřebiče (pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené)

16 Kč

Střední spotřebiče (vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění), varná deska, mikrovlnná trouba, odsavač, topení ohřev vody od 10 do 30 kg apod.

4 Kč

Nářadí, nástroje (vrtačky, pily, brusky, el. sekačky a další)

3 Kč

Malé domácí spotřebiče (žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, váhy, elektrické ventilátory malé)

XI.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitelé jsou oprávněni řešit spor prostřednictvím mimosoudního řízení. K řešení sporu je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: http://www.coi.cz/.


 

XII.

Závěrečná ujednání

 1. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

 2. Tyto VOP jsou účinné od ………………..1. 5. 2016 do doby jejich případné změny ze strany prodávajícího.Příloha č. 1

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

 

                                                                                                                                                                                                                           EMFI Group s.r.o.

                                                                                                                                                                                                                           Rudná 711/78

                                                                                                                                                                                                                           700 30 Ostrava – Zábřeh

 

Odstoupení od smlouvy

Oznamuji/oznamujeme Vám, že tímto ve smyslu ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží: ……………………….

Zboží bylo objednáno dne ……………… a doručeno dne …………………….


Žádám o vrácení peněžních prostředků na následující bankovní účet: ………………………………….

 

Kupující:

Jméno a příjmení: …………………….

Číslo objednávky:…………………….

Adresa: …………………….

 

V …………. dne ………………….

 

                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                      podpis


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR

 

Při převzetí zboží pořádně zkontrolujte. V případě, že obal vykazuje známky poškození, uveďte tuto informaci do přepravního listu řidiče.


Zboží vyfoťte v obalu ze všech stran. Reklamaci je nutné nahlásit na obchod@kuptotu.cz nejpozději do 2 dnů od převzetí. 


V případě reklamace (poškozeného zboží) budeme potřebovat fotky zboží v obalu. V případě, že je zboží poškozené a bude se řešit reklamace, obal NEVYHAZUJTE


Bez fotek zboží v obalu nebudeme moci reklamaci vyřešit ve Váš prospěch.